Prava korišćenja

 

Copiright © Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore (SGNSCG), 2012. Sva prava zadržana.

 

Informacije na različitim stranama veb sajta SGNSCG izdaju se od strane Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore opštu distribuciju. Prezentovane informacije su zaštićene na osnovu Bernske konvencije za zaštitu književnih i umetničkih dela, u okviru drugih međunarodnih konvencija, i na osnovu nacionalnih zakona o autorskim i srodnim pravima. Ekstrakti informacija sa veb sajta mogu se pregledati, reprodukovati ili prevoditi za istraživanja ili privatne studije, ali nisu namenjeni prodaji ili upotrebi u kombinaciji za komercijalne svrhe. Svako korišćenje informacija sa veb sajta treba da bude praćeno dozvolom izdatom od strane SGNSCG kao izvora, i navođenjem Uniform Resource Locator (URL) članka. Za svako reprodukovanje ili prevođenje značajnih delova veb sajta, ili bilo koju drugu upotrebu, osim u obrazovne ili druge nekomercijalne svrhe, neophodno je eksplicitano dobijanje prethodnog ovlašćenja u pisanoj formi. Prijave i pitanja treba slati na stranu koja je programski osmišljena za tu namenu.

 

Dozvole i licenciranje

Upotrebljene naznake i prezentacija informacija na ovom sajtu ne podrazumevaju izražavanje bilo kakvog mišljenja od strane odgovornih lica Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore u pogledu pravnog statusa bilo koje zemlje, teritorije, grada ili oblasti, ili njenih organa, ili u vezi sa ograničavanjem svojih granica.

Pominjanje određenih kompanija ili proizvoda određenih proizvođača ne znači da su oni odobreni ili po preporuci Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore u odnosu na druge njima slične, koji nisu pomenuti.

Savez gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore ne garantuje da su informacije sadržane u veb sajtu potpune i tačne i ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica njihovog korišćenja.