Bezbednost

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani.

Mi ne prodajemo niti delimo lične podatke trećim licima. Bilo koja informacija data SGNSCG od strane korisnika inteernet sajta čuva se sa najvećom pažnjom i visokim stepenom bezbednosti, i neće se koristiti na drugi način, osim kako je izloženo u ovoj Izjavi o privatnosti. SGNSCG primenjuje širok spektar tehnologija i sigurnosnih mera u cilju zaštite informacija u pogledu njihovog održavanja na veb sistemima od mogućeg gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, menjanja ili uništenja.

Sva zaposlena lica koja u SGNSCG imaju pristup, i u vezi su sa obradom ličnih podataka, dužni su da poštuju tajnost istih.

Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.